Temat:
 

Prawo pracy w 2017 r.
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony zmiany okresu ochronnego dla pracowników w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

Termin:
26-06-2017r.
 
Godziny zajęć:
10:00 – 15:00
 
Prowadzący:

Prawnik, wieloletni specjalista prawa pracy w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych, jak również prawnik zajmujący się wykładnią przepisów z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych. Wieloletni wykładowca szkoleniowy. Autorka licznych artykułów publikowanych w specjalistycznej prasie

Lokalizacja:
Miejsce: 
Hotel Podlasie
ul. 46 Półku Piechoty 6
15-181 Białystok

Województwo:
podlaskie

Miasto:
Białystok

Opis miejsca:
Hotel Podlasie położony jest wystarczająco blisko centrum, aby szybko dotrzeć do najważniejszych punktów Białegostoku oraz wystarczająco daleko, by w jednej chwili zapomnieć o miejskim zgiełku. Dzięki takiej lokalizacji hotel zapewnia przyjemną atmosferę ciszy i spokoju, która sprzyja koncentracji w trakcie spotkań, konferencji i szkoleń.

Hotel dysponuje dużym bezpłatnym dozorowanym parkingiem

Dojazd komunikacją miejską: autobusy lini: 6, 13, 18, 108 - Przystanek: 42 Półku Piechoty / Hotel
 
Program:

1. Nowe regulacje od 1 stycznia 2017 r.
·         Świadectwa pracy
1) nowe zasady wydawania świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (w ciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika)
2) przepisy przejściowe - do umów trwających i w przypadku gdy nie upłynął jaszcze okres 24 miesięcy  obligujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy
·         Nowe wydłużone do 21 dni terminy odwołania się pracownika do sądu pracy, od:
1) wypowiedzenia umowy o pracę,
2) rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. lub od dnia jej wygaśnięcia
3) przepisy przejściowe w tym zakresie
·         Ograniczenie obowiązku wydawania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
- tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników
·         Złagodzenie wymogów co do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podniesienie progu z 20 do 50 pracowników)
·         Wprowadzenie bezwzględnego wymogu formy pisemnej dla umów o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone (pod rygorem nieważności)
  • Ochrona trwałości zatrudnienia w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.
  • Kontrole PIP w 2017 r.
2. Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych -        13 zł
·         podmioty objęte regulacją
·         zasady ustalania minimalnej stawki godzinowej
·         obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin
·         konsekwencje powierzenia przez przyjmującego zlecenie jego wykonania osobie trzeciej
·         zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (nowe uprawnienia kontrolne w zakresie przestrzegania zapewnienia minimalnej stawki godzinowej)
 
3. Zatrudnianie – NOWE REGULACJE
·            Umowy na czas określony:
1)     wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego czasu zatrudnienia (33 miesiące bądź 3 umowy)
2)     dopuszczalna„odnawialności” limitu
3)     umowy na czas określony, które nie będą podlegały limitowaniu ze względu na ich liczbę ani czas trwania
4)     wprowadzenie obowiązku wskazania celu lub okoliczności zawarcia umowy dłuższej niż przewidywalne limity zatrudnienia czasowego (np.: zastępstwo nieobecnego pracownika, prace o charakterze dorywczym lub sezonowym)
5)     obowiązek powiadomienia PIP w przypadku zawarcia umowy terminowej, w której pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie dłuższej umowy na czas określony
·           prawidłowe zasady zawierania umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
·           zmiany dotyczące umów na okres próbny
·           prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi,
·           zakaz nadużywania umów cywilnoprawnych (planowane w 2017 r. kontrole PIP)
·           umowa o praktyki absolwenckie – nowa forma świadczenia pracy; możliwość nieodpłatnego wykonywania pracy przez absolwenta
 
4. Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - nowe obowiązki pracodawcy od 1 września 2016 r.
 
5. Badania profilaktyczne pracowników. Nowe regulacje, w tym:
·           właściwy wybór zakładu opieki zdrowotnej
·           dopuszczalne honorowanie orzeczeń lekarskich uzyskanych przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę
·           zasady kierowania na badania pracowników prowadzących samochody w celach służbowych po zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia
·           badania osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych
·           nowy wzór skierowania na badania lekarskie(wstępne/okresowe/kontrolne)
 
6. Zasady rozwiązania umów o pracę
·           Nowe regulacje:
1)     wprowadzenie ustawowych okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony
2)     uzależnienie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
3)     umowa na zastępstwo – nowe zasady wypowiadania
4)     wskazanie przyczyny wypowiedzenia – obowiązki pracodawcy w przypadku umowy na czas określony i umowy bezterminowej
·           zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – nowe uprawnienia pracodawcy
·           przysługująca pracownikom ochrona przed wypowiedzeniem w związku z obniżeniem wieku emerytalnego
·           długotrwała choroba pracownika – zasady rozwiązania umowy
·           rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tryb dyscyplinarny z inicjatywy pracodawcy oraz pracownika a także rozwiązanie z powodu długotrwałej nieobecności pracownika).
·           skuteczne wręczenie wypowiedzenia (również w przypadku nieobecności pracownika)
7. Zasady wystawiania świadectw pracy
·         prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy
·         zasady wydawania duplikatów i odpisów
·         uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy
·         urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami
 
8. Uprawnienia rodzicielskie pracowników
·         zmiana zasad zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
·         włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
·         nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego (zwiększenie dopuszczalnej liczby wniosków oraz nowe terminy ich składania; Maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie mogło być wykorzystane w terminie późniejszym – do końca roku kalendarzowego  w którym dziecko kończy 6 lat).
·         możliwość rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego – nowa większa dopuszczalność
·         większa elastyczności w zakresie dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicami
·         poszerzenie kręgu pracowników uprawnionych do urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
·         wydłużenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 bądź 68 tygodni w przypadku łączenia korzystania z takiego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
·         nowe zasady wykorzystywania 2 dni zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat. Możliwość wykorzystywania tego zwolnienia w godzinach.
·         urlop ojcowski – zmiana zasad wykorzystywania (wyższy wiek dziecka, możliwość wykorzystania uprawnienia w częściach).
·         uprawnienia dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz zasiłku macierzyńskiego dla pracownika ojca w razie zgonu matki niebędącej pracownicą lub porzucenia przez nią dziecka, bądź w przypadku, gdy matka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
·         wydłużone terminy składania wniosków o poszczególne urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
·         urlop wychowawczy – zmiany w Kodeksie pracy w zakresie składania wniosku, wymagane dokumenty; skutki niezachowania terminu na złożenie wniosku a ochrona trwałości stosunku pracy
·         zasady ochrony stosunku pracy podczas korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – wprowadzenie wyraźnej regulacji w tym zakresie
·         urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego – kwestie problematyczne
·         prace szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia kobiet – nowe regulacje
9. Urlop wypoczynkowy
·           zaległy urlop (obowiązujący w 2017 r. termin wykorzystania urlopu zaległego)
·           zasady udzielania urlopu zaległego (możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop – najnowsze orzecznictwo SN; nowy obowiązek informacyjny pracodawcy w tym zakresie)
·           prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego (rola planu urlopów, wymóg wykorzystania przez pracownika 14 kolejnych dni wypoczynku – najnowsza wykładnia PIP)
·           zasady przesuwania terminu urlopu; zasady odwołania pracownika z urlopu
·           prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu (wcześniejsze okresy zatrudnienia również za granicą; okresy nauki; pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
·           zasady ustalania urlopu proporcjonalnego (niepełny etat, zatrudnienie przez część miesiąca bądź roku; udanie się pracownika na urlop wychowawczy i powrót po tym urlopie)
·           urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN; możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie)
·           urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN)
·           zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy
·           urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (zasady nabywania; oraz ustalania proporcji)
·           współczynnik urlopowy w 2017 r.
 
10. Problematyka czasu pracy, w tym czas pracy pracowników niepełnosprawnych
·           wydłużenie okresu rozliczeniowego (systemy w których jest to dopuszczalne), indywidualne rozkłady czasu pracy, gwarancje wynagrodzeniowe
·           zasady wprowadzenia ruchomego systemu czasu pracy
·           aktualna wykładnia dotycząca prawidłowego sporządzania harmonogramów czasu pracy (możliwość tworzenia harmonogramów na krótsze niż okres rozliczeniowych cząstki, obowiązek przekazania pracownikowi harmonogramu z wyprzedzeniem)
·           prawidłowa gwarancja okresu odpoczynku dobowego i średniotygodniowego, zasady oddawania równoważnego okresu odpoczynku
·           pojęcie doby pracowniczej i dnia wolnego (najnowsze orzecznictwo SN dotyczące pojęcia dnia wolnego obejmującego część poprzedniej doby pracowniczej)
·           dopuszczalne systemy czasu pracy (orzecznictwo zakazujące tworzenia tzw. mieszanych systemów czasu pracy)
·           praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność pracy w nadgodzinach i jej ograniczenia)
·           zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
·           praca w „wolną sobotę” - zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata
·           praca w niedzielę i święto – jak ją prawidłowo zrekompensować
·           czas pracy a szkolenia (bhp i inne)
·           czas pracy a podróże służbowe pracowników (podróż służbowa w nocy – najnowsze stanowisko MPiPS)
·           dyżur (prawidłowe zlecanie i rekompensata)
·           czas pracy kadry kierowniczej (problematyka nadgodzin)
·           prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników
·           pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – obowiązujące ich normy czasu pracy (wyrok TK); dopuszczalność pracy w nadgodzinach; zgodne z prawem odpracowanie prywatnych wyjść; możliwość zastosowania równoważnego systemu czasu pracy; dopuszczalność pracy w systemie ruchomego czasu pracy.
 
11. Nowe obowiązki w zakresie delegowania pracowników (ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług) oraz zatrudniania pracowników tymczasowych.
 
12. Projektowane zmiany w zakresie:
·         ustawy o związkach zawodowych (możliwość wstępowania do związków zawodowych i tworzenia ich przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę)
·         skrócenia z 50 do 10 lat okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji w tym min. nowy obowiązek zwrócenia pracownikowi akt w formie papierowej, nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej.
 
Certyfikaty:
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:

243,90 zł netto / osoba –300 zł brutto / osoba
 
UWAGA: Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT na skutek finansowania szkolenia w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych, prosimy o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie przed rozpoczeńciem szkolenia podpisanego oświadczenia.

POBIERZ OŚWIADCZENIE <
 
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Zgłoszenie:

Aby uczestnik został wpisany na listę należy Przesłać na adres e-mail: kontakt@mfszkolenia.pl informacje:
·         Imię i Nazwisko uczestnika
·         Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwę firmy, adres oraz NIP
·         W załączniku potwierdzenie dokonania opłaty
·         Skan oświadczenia o zwolnieniu z VAT
·         Zaśiwiadczenie o zwolnieniu z VAT w oryinale proszę wziąć z sobą na szkolenie / konferencję
·         Potwierdzenie dokonania płatności
 
Nr. Konta: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251
·         W tytle przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika
·         tytuł szkolenia
 
© Copyright 2017