Temat:
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej oraz przetwarzanie danych osobowych
w stosunkach pracy - nadchodzące zmiany prawa pracy

 
Termin:
 30.11.2018r.
 
Godziny zajęć:
 10:00 -15:30
 
Prowadzący:  
Katarzyna Jędrzejewska - Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudniona w tej instytucji od 2002 r., w tym od 2009 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych
 
Lokalizacja:
 Białystok 
 
Program:  
1) Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz jej elektronizacja - nowe regulacje od 1 stycznia 2019 r.:
 • zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (do których pracowników będzie miała zastosowanie ?),
 • przypadki, w których następuje wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (i obowiązki pracodawcy z tym związane),
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia  stosunku pracy,
 • możliwość kontynuowania prowadzenia poprzedniej dokumentacji pracowniczej (w jakich przypadkach nie będzie to możliwe ?), 
 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (na czym polega ?),
 • obowiązki informacyjne pracodawcy związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej (wobec pracownika, byłego pracownika, a w przypadku śmierci pracownika - członków jego rodziny),
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej w sytuacji jej nieodebrania przez pracownika (kiedy pracodawca musi a kiedy może ją zniszczyć ?),
 • wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej,
 • elektronizacja dokumentacji pracowniczej w pytaniach i odpowiedziach (np. czy można prowadzić część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, a część w elektronicznej ?),
 • przepisy przejściowe (kogo i w jakim zakresie obejmą nowe przepisy ustawy ?).
 
2) Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje od 1 stycznia 2019 r.:
 • brak wskazania w przepisach dokumentów, które pracodawca może żądać od kandydata (oraz brak stosowanych dotychczas pomocniczych wzorów dokumentów),
 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w aktach osobowych prowadzonych w postaci papierowej lub elektronicznej (4 części akt osobowych, możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów, uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów – omówienie każdej części),
 • dokumenty, niewymienione w rozporządzeniu, które mogą znajdować się w aktach osobowych pracownika,
 • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (co nowego trzeba będzie gromadzić w tej części dokumentacji pracowniczej ?),
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej (specjalne wymogi dotyczące systemów teleinformatycznych),
 • zmiana postaci dokumentu przedłożonego przez pracownika w postaci papierowej (procedura postępowania w takiej sytuacji – obowiązki pracodawcy i pracownika),
 • minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych (określone w załączniku do rozporządzenia),
 • zasady dotyczące przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi (konieczność utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania),
 • sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji (różnice pomiędzy informacją a zawiadomieniem),
 • procedura odbioru dokumentacji pracowniczej (kto jest uprawniony oraz w jaki sposób następuje odbiór dokumentacji w zależności od jej postaci ?),
 • zasady dotyczące wydawania kopii dokumentacji pracowniczej (w zależności od jej postaci),
 • przepisy przejściowe (termin oraz zasady dostosowania dotychczasowej dokumentacji do nowych przepisów – odmienne dla stosunków pracy trwających w dniu wejścia w życie tych przepisów oraz już rozwiązanych, szczególne postępowanie z ewidencją czasu pracy).
 
3) Zmiany przepisów Kodeksu pracy w celu zapewnienia zgodności z RODO:
 • nowy katalog danych osobowych, których żądać będzie pracodawca od kandydata/pracownika,
 • wprowadzenie możliwości przetwarzania danych osobowych „za zgodą” kandydata/pracownika (jakie dane będą objęte zgodą?),
 • przetwarzanie danych szczególnych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika,
 • podstawy przetwarzania danych biometrycznych pracownika,
 • upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych,
 
4) Monitoring a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę:
 • instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy – nowe regulacje związane z dostosowaniem przepisów do RODO,
 • co powinno się znaleźć w regulacjach wewnętrznych dotyczących monitoringu,
 • projektowane zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych,
 • wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.
 
5) Przepisy RODO stosowane w stosunkach pracy:
 • zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych (w tym danych szczególnych),
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający, współadministrator i osoba upoważniona do przetwarzania – podstawowe różnice,
 • zasady informowania oraz komunikacji z kandydatem/pracownikiem,
 • informacje podawane w przypadku zbierania danych od kandydata/pracownika oraz moment kiedy należy je przekazać.
 
6) Najnowsze wytyczne UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy, m.in. o:
 • danych kandydata, jakie można gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, które kandydat zamieścił w CV,
 • przetwarzaniu CV przesłanego przez kandydata, w przypadku, gdy pracodawca nie prowadzi rekrutacji,
 • przechowywaniu informacji związanych z życiem osobistym pracowników w ich aktach osobowych,
 • danych pracowników, jakie może przetwarzać podmiot zewnętrzny prowadzący szkolenie,
 • przetwarzaniu wizerunku pracownika,   
 • publikowaniu na stronie internetowej danych służbowych pracownika,
 • zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, w których pracodawca zastrzega sobie anonimowość,
 • wykorzystywaniu testów psychologicznych w czasie rekrutacji.
Warte uwagi:
 Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. 690964499 or email: kontakt@mfszkolenia.pl
 
Certyfikaty:
 Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:  
Cena
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł.brutto)
2 osoby i więcej: 320.00 netto zł./osona (393,60 zł. brutto)
 
 UWAGA: Instytucje lub firmy zwolnione z VAT finansujące udział uczestnika w szkoleniu w co
 najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

 POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Jak się zapisać:  
 Proszę o wypełnienie poniższego formularza
 
 

Formularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:
NIP:
Regon:

Informacje dot. danych osobowych

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2019 - MF Szkolenia