Temat:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) NOWY OBOWIĄZEK PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OD 2019 R. PRZEWIDZIANE PRAWEM ETAPY WDRAĹťANIA

Termin:
 24-10-2019r. 
 
Godziny zajęć:
 10:00 -16:00
 
Prowadzący:  
Prowadzący: Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa. Autorka wielu publikacji, równieĹź książkowych, dotyczących szeroko pojętej problematyki prawa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki czasu pracy, urlopów rodzicielskich i wypoczynkowych oraz wynagrodzeń pracowniczych). Ekspert w specjalistycznych wydawnictwach.

 
Lokalizacja:
Warszawa
 
Program:
I. USTALENIE OBOWIĄZKU TWORZENIA PPK.
 1. Cel utworzenia PPK
 2. Podmiot zatrudniający wg. ustawy o PPK – na którym ciąży obowiązek tworzenia PPK:
 • Pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
 1. Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK – wyłączenia bezwzględne i warunkowe:
 • Mikroprzedsiębiorcy;
 • Podmioty prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny).
 1. Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK:
 • Pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, wykonujący pracę nakładczą – podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów;
 • Czy kaĹźda osoba zatrudniona moĹźe być członkiem PPK?
 • Samozatrudnieni – czy mogą być uczestnikami PPK?
 1. Termin powstania obowiązku tworzenia PPK:
 • Kryterium liczby osób zatrudnionych;
 • Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych.
 1. Obowiązek podmiotu zatrudniającego zawarcia umów o:
 • Zarządzanie PPK (w postaci elektronicznej);
 • Prowadzenie PPK.
 1. Ewidencja PPK prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
II. UTWORZENIE PPK I REALIZACJA ZWIĄZANYCH Z TYM OBOWIĄZKÓW
 1. Umowa o zarządzanie PPK zawierana z instytucją finansową:
 • Funduszem inwestycyjnym zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • Funduszem emerytalnym zarządzanym przez powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne;
 • Zakładem ubezpieczeń;
 – określone ustawą wymagania.
 1. Obowiązek wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową a w przypadku jej braku – reprezentacją osób zatrudnionych:
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników;
 • Obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników;
 • Brak porozumienia – konsekwencje;
 • Czy zakładowa organizacja związkowa moĹźe być stroną umowy o PPK?
 1. Ustawowe kryteria wyboru instytucji finansowej:
 • Ocena zaproponowanych warunków, efektywność zarządzania, doświadczenie;
 • Ustawowe ustalenie maksymalnego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami
 1. UzaleĹźnienie poziomu ryzyka inwestycyjnego od wieku uczestnika (tzw. fundusze zdefiniowanej daty):
 • Automatyczne przypisanie uczestnika PPK do funduszu z uwagi na kryterium wieku;
 • MoĹźliwość dokonywania przez uczestnika PPK bezpłatnej zmiany funduszu.
 1. Ustawowe obowiązki dot. zawarcia umowy o zarządzanie PPK:
 • Prawidłowe ustalenie liczby osób zatrudnionych;
 • Prawidłowe przyjęcie dnia ustalenia stanu zatrudnienia;
 • Podmioty podlegające ustawie o PPK od: 1 lipca 2019 r.; 1 stycznia 2020 r.; 1 lipca 2020 r.; 1 stycznia 2021 r.;
 • Terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
 • Terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 1. Kryterium wieku osoby zatrudnionej decydujące o jej włączeniu do PPK:
 • Osoba ukończyła18 lat – a przed ukończeniem 55 roku Ĺźycia:
 • zasada automatycznego włączenia do PPK;
 • deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (4-letni okres wyłączenia);
 • moĹźliwość złoĹźenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK;
 • ponowne automatyczne włączenie do PPK po 4-letnim okresie wyłączeni.
 • Osoba ukończyła 55 lat – a przed ukończeniem 70 roku Ĺźycia:
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego;
 • moĹźliwość złoĹźenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Osoba ukończyła 70. rok Ĺźycia:
 • czy istnieje moĹźliwość zawarcia umowy o prowadzenie PPK na jej wniosek?
 1. Podstawowy zakres treści umowy o zarządzanie PPK.
 2. Kontrola obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK przez ZUS, PIP i Państwowy Fundusz Rozwoju S.A.
 3. Umowa o prowadzenie PPK – strony umowy a podmioty ją zawierające.
 • Czy konieczny jest udział osoby zatrudnionej przy zawarciu umowy?
 1. Uczestnik PPK – zgodna z prawem moĹźliwość bycia stroną więcej niĹź jednej umowy o prowadzenie PPK.
 2. Osoba zatrudniona z mocy prawa uczestnikiem PPK w przypadku uchybień podmiotu zatrudniającego.
 3. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej wobec uczestnika PPK (jednorazowe i cykliczne).
 4. Podstawowy zakres treści umowy o prowadzenie PPK.
 5. Skutki zmiany miejsca zatrudnienia przez uczestnika PPK – wniosek oraz brak zgody o wypłatę transferową.
III. FINANSOWANIE I WYPŁATY Z PPK.
 1. Wpłaty do PPK podstawowe i dodatkowe finansowane przez:
 • podmiot zatrudniający – 1,5% i 2,5% – łącznie do 4% wynagrodzenia;
 • uczestnika PPK – 2% i 2% – łącznie do 4% wynagrodzenia.
 • uczestnika PPK – moĹźliwość dokonywania wpłaty w obniĹźonej wysokości – min. 0,5% wynagrodzenia.
 1. Zasady obliczania i terminy dokonywania wpłat – z wynagrodzenia netto czy brutto, czy wpłaty do PPK wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – praktyczne przykłady.
 2. Zasady obliczania kwoty wolnej od potrąceń – po odliczeniu wpłat do PPK.
 3. Wypłaty dokonywane z Funduszu Pracy – powitalna (250 zł) i dopłata roczna (240 zł).
 4. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania wpłat.
 5. Dopuszczalne prawem przypadki zawieszenia finansowania wpłat do PPK.
 6. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK:
 • Przed 60 rokiem Ĺźycia:
 • na cele mieszkaniowe, na pokrycie wkładu własnego – podlegają obowiązkowi zwrotu;
 • w przypadku powaĹźnego zachorowania (uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka) – maksymalnie 25% środków jednorazowo lub w ratach.
 • Po ukończeniu 60. roku Ĺźycia:
 • wniosek o wypłatę środków: 25% jednorazowo i 75% w co najmniej 120 - miesięcznych ratach;
 • moĹźliwa jednorazowa wypłata całości środków bądĹş ich wypłata przez mniejszą liczbę rat – naliczany podatek;
 • moĹźliwość wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego.
 1. Dysponowanie środkami prze uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, podział środków w przypadku rozwodu.
IV. WYPOWIEDZENIE UMOWYO ZARZĄDZANIE PPK:
– obowiązki podmiotu zatrudniającego.
V. PRZEPISY KARNE:
 1. Kary grzywny nakładane na podmiot zatrudniający, który nie dokonuje wpłat do PPK (od 1 000 zł do 1 000 000 zł).
 2. Odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK – grzywna do wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Książka Pani Moniki Cieślak: Podczas szkolenia będzie moĹźliwość zakupu książki Pani Moniki Cieślak 
Warte uwagi:
 Szkolenie o powyĹźszej tematyce moĹźemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. 690964499 or email: kontakt@mfszkolenia.pl
 
Certyfikaty:
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:  

Liczba osób z jednej firmy:

Cena:

Jedna osoba z firmy

420.00 zł. netto / osobę (516.60 zł. brutto)

Dwie i więcej

390.00 zł. netto / osobę (479.70 zł. brutto)


 
 UWAGA: Instytucje lub firmy zwolnione z VAT finansujące udział uczestnika w szkoleniu w co
 najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

 POBIERZ OŚWIADCZENIE <
 
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Jak się zapisać:  
Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

lub
 
Wyślij e-mail na adres: kontakt@mfszkolenia.pl
 W e-mailu powinny znaleźć się informacje:
 - Imię i nazwisko uczestnika / uczestników
 - Numer telefonu
 - Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 

Formularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:
NIP:
Regon:

Informacje dot. danych osobowych

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2020 - MF Szkolenia