Zgłoszenie uczestnika:
Aby uczestnik został wpisany na listę należy:
Przesłać na adres e-mail: kontakt@mfszkolenia.pl informacje:
  • Imię i Nazwisko uczestnika
  • Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwę firmy, adres oraz NIP
  • W załączniku potwierdzenie dokonania opłaty i ewentualnie skan oświadczenia o zwolnieniu z VAT
  • Zaśiwiadczenie o zwolnieniu z VAT w oryinale proszę wziąć z sobą na szkolenie / konferencję

Nr. Konta: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251


UWAGA: Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT na skutek finansowania szkolenia w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych, prosimy o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie przed rozpoczeńciem szkolenia podpisanego oświadczenia.

POBIERZ OŚWIADCZENIE <Participant notification:
For the participant to be on the list, must:
Send to e-mail address: kontakt@mfszkolenia.pl information:
  • First name and last name
  • Data needed to issue an invoice: company name, address and Tax ID
  • An annex confirming the payment and possibly scanned statement of TAX exemption
  • Please bring the certificate of VAT exemption in the original on the training / conference

No. Accounts: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251


ATTENTION: Participants who are exempt from TAX due becouse they financing of training in at least 70% or more from publicly funded, please complete, send or deliver the signed statement before the training begins.

DAWNLOAD THE STATEMENT <

 

baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2019 - MF Szkolenia